Friday, October 23, 2009

Sex and Health

'Sex' အမည္ရွိ ေ၀ါဟာရသည္ ၂၁ရာစုတြင္ အလြန္ေရပန္းစားလာသည္ဟု ယူဆပါသည္။ Sex, Have Sex ဆိုသည္မွာ ဖိုႏွင့္မ လိင္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဖိုႏွင့္မတို႔ ေသြးသားခ်င္းထိေတြ႕မႈ ခံစားမႈသက္သက္ ဟုသာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Sex သည္လူသားတို႔အတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာၾကပါသည္။ ဖိုႏွင့္မတို႔ လိင္ဆက္ဆံၾကမႈသည္ Reproduction ေခၚ လူသားမ်ိဳးဆက္ ျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကေလးရရွိေရး ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းအတြက္သာ မဟုတ္။ Sex of Love အခ်စ္ႏွင့္ Sex သည္လည္းခြဲျခားမရေတာ့။ Sex for Power ယခင္က အယူအဆေဟာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အားအင္ ၾကီးမားေသာ ေယာက္်ားမ်ားက သူတို႔၏မိန္းမတို႔ကို အေဖ်ာ္ေျဖခံသာသာ သေဘာထားျပီး အင္အားျပသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Sex for money ေငြေၾကးအတြက္၊ Sex for abuse/violence/psycho ယင္းတို႔မွာ အလို မတူဘဲ အတင္း အဓမၼက်ဴးလြန္မႈ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ စသည္မ်ားျဖစ္သည္။ Sex for recreation/fun ကိုယ္စိတ္အပန္း ေျဖရန္၊ သာယာမႈရေစရန္ Sex ကိုအသံုးခ်မႈျဖစ္သည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္မွာ Sex for health ျဖစ္သည္။ Sex ေၾကာင့္ လူ၏ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ထိခိုက္ေစ ျခင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးျပဳျခင္း စသည္မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Sexual Medicine, Sexual Therapy စသည္ျဖင့္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပၚထြန္းလာလ်က္ရွိသည္။ ဖိုမ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ သာမန္ သဘာ၀တစ္ခုသာမဟုတ္။ Biochemical Events အလြန္ရႈပ္ေထြး နက္နဲလွေသာ ဇီ၀ဓာတုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေအာက္ပါ ေဟာ္မုန္း၊ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ စသည္မ်ားပါ၀င္သည္။

၁။ Central and Midbrain ဗဟိုဦးေႏွာက္ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းဦးေႏွာက္ရွိ အဂၤါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

၂။ Brain Stem ဦးေႏွာက္ေအာက္ေျခ ပင္မအစိတ္အပိုင္း။

၃။ Pituitary Gland ပီက်ဴထရီဂလင္းမွ ေဟာ္မုန္းမ်ားထုတ္ေပးရသည္။

၄။ Heart and blood system ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

၅။ Armpit ခ်ိဳင္းၾကားေနရာ။

၆။ Adrenal Glands ေက်ာက္ကပ္တို႔ရွိ အဒရီနယ္ဂလင္းမ်ား။

၇။ Intestines အူလမ္းေၾကာင္းအဖြဲ႕။

၈။ Ovaries မသားဥမ်ား။

၉။ Testes ေယာက္်ား၏ ေ၀ွးေစ့မ်ား။

၁၀။ Dopamine ယင္းသည္ Neurotransmitter ေခၚ အာရုံသယ္ပို႔ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ဖိုမဆက္ဆံရန္ ဆႏၵျဖစ္မႈ Desire တြင္ အဓိကပါ၀င္သည္။ လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္အတူ ဒုိပါမင္းတို႔ ျမင့္တက္ေနေလ့ရွိသည္။

၁၁။ Serotonin ယင္းသည္လည္း ဒိုပါမင္းကဲ့သို႔ အာရုံသယ္ပို႔ပစၥည္းျဖစ္ျပီး Satisfaction ေက်နပ္အားရျခင္း၊ ဆက္ဆံ အျပီး အားရႏွစ္သက္ျခင္းအျပင္ စိတ္ျဖစ္ေပၚမႈ Desire ကိုပါအားေပးသည္။

၁၂။ Alpha Melanocyte Polypeptide အယ္လ္ဖာေပၚလီပက္ ပတိုက္ေဟာ္မုန္း။ ယင္းကို ပီက်ဴထရီဂလင္းမွ ထုတ္ေပးျပီး အာရုံသယ္ပို႔ပစၥည္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဂၤါေတာင့္ တင္းမႈ Erection ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

၁၃။ Oxytocin ေအာက္စီတိုစင္ေဟာ္မုန္း။ ယင္းကို ပီက်ဴထရီဂလင္း၊ မသားဥမ်ား၊ အမ်ိဳးသားတို႔၏ ေ၀ွးေစ့မ်ားမွ ထုတ္ေပးျပီး မိခင္ႏုိ႔ထြက္ေစမႈ၊ သားအိမ္ ညႇစ္ေစမႈတို႔အျပင္ ဆီးခံုၾကြက္သားမ်ား လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

၁၄။ Testosterone တက္စတိုစတီးရုန္းေဟာ္မုန္းကို အမ်ိဳးသားတို႔၏ ေ၀ွးေစ့၊ မမ်ိဳးဥတို႔က ထုတ္လုပ္သည္။ ဦးေႏွာက္ကလည္း အနည္းငယ္ထုတ္ေပးသည္။ ထိုေဟာ္မုန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔တြင္ အက္စ္ထရိုဂ်င္ (Oestrogen) ေဟာ္မုန္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားသည္။ အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚမႈ Desire, ေယာက္်ားစြမ္းအားႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္မႈ Energy and Well-being တို႔ကိုေထာက္ကူသည္။ထိုေဟာ္မုန္းမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းပါက အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီး မွာပါ လိင္စိတ္နည္းပါးမႈ Low Libido ျဖစ္ေစသည္။

၁၅။ Nitric Oxide ႏိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုက္၊ ယင္းသည္ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး လိင္အဂၤါရွိ ေသြးေၾကာမ်ား ပိုမိုပြင့္ကားေစကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစသည္။ Viagra ဗီရာဂရာအမည္ရွိ ေယာက္်ားလိင္အားေဆး တစ္မ်ိဳးမွာ ခႏၶာကိုယ္က မထုတ္ေပးသည့္ ထိုဓာတုပစၥည္းကို ေဆးျဖင့္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၆။ Vasoactive Intestinal Polypeptide ယင္းသည္ ပရိုတင္းဓာတ္ျဖစ္ျပီး အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ တို႔တြင္ေတြ႔ရသည္။ ႏိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုက္ကဲ့သို႔ အာနိသင္ရွိသည္။

၁၇။ Pheromones ဖာရိုမုန္းတို႔က လိင္စိတ္ဆြဲေဆာင္ေစသည့္ ရနံ႔ဓာတုပစၥည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို ခ်ိဳင္းၾကား (armpit) တို႔တြင္ ထုတ္လုပ္သည္။ Sexually Stimulated Signals ဖိုမတို႔ကို ႏွစ္သက္မႈ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေစရန္ ႏႈိးဆြအခ်က္ေပးသည္။ ထိုစနစ္သည္ တိရစၦာန္တို႔တြင္ ေကာင္းစြာဖြ႔ံျဖိဳးသည္။

၁၈။ Epinephrine/ Norepinephrine အက္ပီနက္ဖရင္း၊ ေနာ္အက္ပီနက္ဖရင္း အာရုံသယ္ပို႔ပစၥည္းတို႔ကို အဒရီနယ္ ကလင္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးျပီး ဆက္ဆံရာတြင္ စိတ္တက္ၾကြမႈ Arougal ႏွင့္ ျပင္းျပမႈ (Orgasm) တို႔တြင္ အဓိကပါ၀င္ သည္။ ႏွလံုးခုန္ျမန္ေစျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္တက္ေစျခင္းတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။

၁၉။ Oestrogen အက္စထရိုေဟာ္မုန္းကို မေဟာ္မုန္းအျဖစ္ လူသိမ်ားျပီး သားဥေၾကြျခင္း Ovulation ပံုမွန္ေစျခင္း၊ making woman အမ်ိဳးသမီးပံုစံ ပီျပင္ေစျခင္းတို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဒိုပါမင္းဓာတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လႈ႔ံေဆာ္ေပး သည့္ မသားဥႏွင့္ ဦးေႏွာက္တို႔က ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

အဆိုပါ Biochemical Events မ်ားအရ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အဂၤါမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလံုး၊အဆုတ္မ်ား၊ ၾကြက္သားမ်ားသာမက အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကလည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အံ၀င္ခြင္က်ပါ၀င္ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ Sex သည္ Exercise တစ္မ်ိဳးကဲ့သို႔ လူ႕က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ 'The Latest Wonder Drug' ေနာက္ဆံုးေပၚ အ့ံဖြယ္ေဆးတစ္ပါးဟုပင္ ကင္ပြန္းတပ္ပါသည္။

'အဆီပိုေတြကို ေလာင္ကြၽမ္းေစႏိုင္တယ္။ ေသြးစီးဆင္းလွည့္ပတ္မႈကို ေကာင္းေစတယ္။ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္ သာေစတယ္။ ၾကြက္သားေတြကို သန္မာေစတယ္။ စိတ္က်မႈကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္တယ္။ လူကိုႏုပ်ိဳေစတယ္။ အား ကစားပစၥည္းတစ္ခုခု သံုးရန္မလိုဘဲ အခမဲ့ ကိုယ္ပိုင္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈကိုေျပာပါ'

အေျဖမွာ Sex ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Kristina Towill က Sex ဟာအမ်ိဳးသားနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ စိတ္ေဆး၊ စိတ္ႏိုးၾကားမႈေတြကို ေကာင္းမြန္ေစရုံသာမက ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဖိုမဆက္ဆံမႈ အဆင္ ေျပတဲ့ စံုတြဲေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈရၾကတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းၾကတာေတြ႕ရပါတယ္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

မိနစ္ ၂၀ လႈပ္ရွားမႈ

Urologist Whit Training in Sexual Medicine for men, women and couples လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆရာ၀န္ Dr.Jay Fee က 'ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ အဲဒီအခ်ိန္မွာသံုးတဲ့ စြမ္းအားဟာ ေဂါက္သီး တစ္ပြဲစာ ကစားတာနဲ႕တူတယ္' ဟုေျပာပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္မူ ၆၆ကီလိုအေလးခ်ိန္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအတြက္ မိနစ္ ၂၀မွ် ပံုမွန္ဆက္ဆံမႈသည္ အဆီဓာတ္ ၀ ဒႆမ ၄ ကီလိုဂ်ိဳးလ္မွ် ေလာင္ကြၽမ္း ေစသည္။ ယင္းသည္ ၂၀မိနစ္ေက်ာ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေပ်ာ္စက္ဘီးစီးျခင္းထက္ပင္ ပိုေသးသည္။ တင္းနစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ ကစားသည္ထက္ပင္လည္း ပိုသည္ဟုဆိုပါသည္။ အျခားအားကစားျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ အသက္ရွဴႏႈန္း ျမန္ေစျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား သန္မာေစျခင္း၊ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္း ေစျခင္းတို႔အျပင္ ကိုလက္စထေရာ အဆီဓာတ္အေျခအေနေကာင္းေစေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပါရဂူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Dr. Richard Casey က 'Journal of Sexual and Reproductive Medicine' တြင္ ပံုမွန္ ဆက္ဆံမႈရွိသည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ေ၀လနယ္တြင္ အသက္၄၅ မွ ၅၉ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား၉၀၀ခန္႔ကို ၁၀ႏွစ္ ၾကာေလ့လာခဲ့ရာ ရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွင့္အထက္ တက္ၾကြစြာ ဆက္ဆံႏိုင္သူတို႔သည္ ထို႔ထက္နည္း သူတို႔ထက္ ႏွလံုးႏွင့္ အျခားေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈတြင္ ႏွစ္ဆမွ် ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ သက္သာေစျခင္း

အီလီႏြိဳက္စ္တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈအရ လူ၅၈ဦးကို ေလ့လာရာ Migraine မီဂရိန္းေခၚ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ခံစားေနရသူတို႔သည္ တက္ၾကြေသာဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေရာဂါလံုး၀ သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အျခားေလ့လာမႈမ်ားအရ မီးယပ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အဆစ္အမ်က္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ကိုလည္း သက္သာ ေစေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Sex ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း အင္ေဒါဖင္ Endrophn ဓာတ္ထြက္လာသည္။ ယင္းသည္ နာက်င္မႈကို တားဆီးသည့္အျပင္ Migraine ေရာဂါေၾကာင့္ က်ယ္ေနေသာ ေသြးေၾကာမ်ားကို ရႈံ႕ေပးလိုက္သျဖင့္ ယင္း သို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။အင္ဒိုဖင္မ်ားျမင့္တက္ေနမႈသည္ တစ္နာရီမွ သံုးနာရီၾကာသည္ဟု လည္းသိရ သည္။

စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစျခင္း

မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းသည္ စိတ္ကိုၾကည္လင္လန္းဆန္းေစေၾကာင္း သိရသည္။ Sex therapist တစ္ဦးျဖစ္သူ Sue McGarvie ကထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာေထာက္ခံေဆြးေႏြးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တစ္ေန႔တာ ပင္ပင္ပန္း ပန္း အလုပ္လုပ္ေနရသူတို႔မွာ မိမိအိမ္ေထာင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရမႈသည္ ေသာကဖိစီးမႈ၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကိုလည္း ေျပေပ်ာက္ ေစသည္ဟု သိရပါသည္။

ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ညီမွ်ေစျခင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ပံုမွန္အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ဆက္ဆံေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ မီးယပ္ေသြးမွန္ျခင္း၊ သားသမီးျမံဳမႈနည္းပါးျခင္း၊ ေသြးဆံုးခ်ိန္အႏၲရာယ္ကိုေကာင္းစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။

ကိုယ္၀န္မေဆာင္မီ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ လမ်ားစြာ ေကာင္းစြာဆက္ဆံႏိုင္ပါက အႏၲရာယ္ကင္းေသာ သေႏၶတည္မႈကို ရရွိႏိုင္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ University of Adelaide တကၠသိုလ္မွ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈအရ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ သဘာ၀ကိုယ္ခံအားစနစ္မ်ားကို ၾကံ႔ခိုင္ေစသျဖင့္ သားေလွ်ာျခင္း၊ ကေလးအေသေမြးျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းေစသည္ကိ လည္း ေတြ႔ရသည္။ Guadeloupe တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀ေက်ာ္ကို ေလ့လာမႈအရမူ ကိုယ္၀န္မေဆာင္မီ ေလးလ အတြင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္အဆိပ္တက္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ခုႏွစ္ဆမွ် ပိုမ်ားတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆက္ဆံခဲ့သူတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုပ်ိဳေစျခင္း

စိတ္ပညာရွင္ Towill က 'ပံုမွန္ဆက္ဆံသူတို႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ ဇရာပိုင္းရုပ္သြင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ တာ၊ ေႏွးေကြးေစတာ ေတြ႔ရပါတယ္'ဟု ေျပာပါသည္။ လိင္အဂၤါပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းျခင္း သည္ တစ္သွ်ဴးမ်ား ရႈံ႕တြေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ စေကာ့တလန္တြင္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ တစ္ပတ္ လွ်င္ သံုးၾကိမ္အနည္းဆံုး ဆက္ဆံသူတို႔သည္ မူလအသက္အရြယ္ထက္ ၁၂ႏွစ္ခန္႔ ႏုပ်ိဳေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က University of Calgary မွေလ့လာမႈအရ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ ဆဲလ္ အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို အားေပး သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ ၾကြက္မ်ားမွာ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူတို႔ မွာလည္း ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ သြက္ခ်ာပါဒ ပါကင္ဆန္ေရာဂါႏွင့္ အယ္လ္ ဇိုင္းမား ေရာဂါတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ မည္ဟု ယူဆပါသည္။

အထိေရာက္ဆံုးရင္းႏွီးမႈ

Sex ဟာ ဖိုနဲ႕မကို ေကာင္းေကာင္းရင္းႏွီးေစတဲ့ Glue ေကာ္တစ္မ်ိဳးလိုပါပဲ။ Sex မရွိတဲ့ စုံတြဲေတြဟာ စိတ္ခ်င္းပါ ရင္းႏွီးမႈေလ်ာ့နည္းလာတယ္။' ၾကာေတာ့ လင္မယားဆိုတာထက္ မိတ္ေဆြလို၊ ေသြးခ်င္းလိုသာ ထင္လာေတာ့ တယ္'ဟု ေဒါက္တာ Towill ကေျပာပါသည္။

Sex Therapist လိင္ဘက္ဆိုင္ရာေရာဂါကုသမႈပညာရွင္ Sue McGarvie က 'ဆက္ဆံမႈကို သံုးလေလာက္မရွိတဲ့ စုံတြဲေတြမွာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္လာရတာ ေတြ႔ရပါတယ္' ဟုလည္းေျပာပါသည္။

Sex ဖိုမဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွက္စရာ၊ စက္ဆုပ္စရာ အျဖစ္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ မပြင့္လင္းမႈ၊ Sex ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိပၸံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ မသိ ရွိၾကရျခင္းက က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အစစထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ Sex Education အျဖစ္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွာေရာ၊ ပညာေပးမႈမ်ားပါ လုပ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္မွာ Sex သည္ သဘာ၀တစ္ခု၊ ထို႔ထက္ပို၍ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ သက္ရွည္က်န္းမာေရးမ်ားမွာလည္း တစ္ခန္းတစ္က႑ပါ၀င္လာသည္ကို သိေစလိုပါသည္။

Ref: ဆရာ၀န္မင္းသိုက္ – Sex ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးမွ (Health for All magazines No.20, Sept. 2008)

No comments: