Wednesday, February 12, 2014

“ အခြင့္အေရး၊သို႔ေသာ္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိသည္”
၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ပံုစံျဖင့္အႏွစ္၆၀ေက်ာ္နီးပါးျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာမွ (၂၀၁၀)ေနာက္ပိုင္းတြင္ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေဆြးေႏြးခြင့္၊လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ား ယခင္ ကာလမ်ားထက္ ပုိမုိရွိလာခဲ့သည္။       သုိ႔ေသာ္ Accountably ဟုေခၚေသာတာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းမွာ ေတာ ့က်င့္ႀကံမႈအားနည္း၍ေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရေပသည္။

“လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဘယ္အထိ ေရာက္ၿပီလဲ” Political activist မ်ားက ေမးေသာအခါ ဒါဆုိ “ခင္ဗ်ား ပတ္ဝန္းက်င္မွာေကာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလဲ”လုိ႔ က်ေနာ္ ျပန္ေမးျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ အေမးခံရသူတုိင္း ေၾကာင္အမ္းအမ္းျဖင့္ ေခါင္းရမ္းျပၾကသည္ကို မၾကာခဏ ႀကံဳဖူးပါသည္။  

 ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင ္(Change) ေျပာင္းလဲျခင္း ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခိုင္းေနဖုိ႔ရန္မဟုတ္ပဲျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းက မိမိတ႔ိုေန႔စဥ္ အသက္ရွင္မႈပံုစံ(behavior and attitude) မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္ မိမိ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မေျပာင္းလဲပါက ဒီမုိကေရစီ အစုိးရပင္ ျဖစ္လင့္ကစား အာဏာရေသာသူက ၎တုိ႔၏ အာဏာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ၎တုိ႔ဖက္မွစ၍ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ People Participation (လူထု၏ ပါဝင္မႈ) ႏွင့္ တုိင္းတာၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္၌လည္း လူထုသည္က႑မ်ိဳးစံုမွ ပါဝင္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာက႑မွ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါး႐ွင္မ်ား မ်ားစြာထြက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕က Public awareness ပံုစံျဖင့္ ေရးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က Advocacy ပံုစံျဖင့္ ေရးၾကရာ ကေလာင္႐ွင္အခ်ိဳ႕၏ အေရးအသားမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုကုိ ႏုနယ္ေသးေသာအခ်ိန္၌ နားလည္မႈလြဲသြားေစေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ရေပ သည္။ 

ထုိအျခင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ 7days News Journal, Volume 12, No 45 တြင္ ေဆာင္းပါး႐ွင္ ဦးတင္ဝင္းေအာင္က ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ၃၇၇ ႏွင့္ လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ားအေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၃၇၇ ႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ ၎၏ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ Respect မ႐ွိေသာ အေရးအသားမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ေဆာင္းပါး႐ွင္က Identity အေနျဖင့္ မျမင္ပဲ Sex related object အေနျဖင့္ ျမင္ေနျခင္းမွာလည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအဖုိ႔ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲ၌ ခက္ခဲႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မိမိ အေနျဖင့္ လိင္တူခ်စ္သူဆုိသည့္ ေဝါဟာရအစား အားလံုးကုိ ၿခံဳငံုမိေစႏုိင္မည့္ LGBT ဟူေသာ ေဝါဟာရကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ LGBT ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ႐ွင္းျပရလွ်င္ L ဆုိသည္မွာ Lesbian (အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ)၊ G ဆုိသည္မွာ Gay (အမ်ိဳးသားခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ)၊ B ဆုိသည္မွာ Bisexuals (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္ခင္စံုမက္သူ)၊ T ဆုိသည္မွာ Transgender (မိမိကုိယ္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး ဝတ္စားဆင္ယင္ ေနထုိင္သူ) မ်ားကို ဆုိလိုပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုကုိ ပညာေပးရာ၌ Society Value (လူထု၏ လက္ခံႏုိင္မႈ) သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူထုလက္မခံပါက ထုိစနစ္တြင္ ဘာမွ ဆက္လုပ္၍ မရေပ။ လူထုလက္ခံႏုိင္မႈ ႐ွိရန္အတြက္ LGBT မ်ားအေရးတြင္ LGBT မ်ားသာမကပဲ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနေပသည္။ ထုိသုိ႔ပညာေပးရာ၌ အစုိးရမီဒီယာမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ အာေဘာ္မွလြဲ၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထည့္သြင္းတင္ဆက္မႈ အားနည္း ေနေသးေၾကာင္းကို ေတြ႔႐ွိရသည္။ ပုဂၢလိက မီဒီယာအခ်ိဳ႕၌ LGBT မ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္း႐ုိက္ကူးထား ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ Sex related object အျမင္ျဖင့္သာ ပညာေပး႐ုိက္ကူး၍ LGBT မ်ားအား ေစာ္ကားႏွိမ့္ခ်သည့္သေဘာျဖင့္ ႐ုိက္ကူးျပထားသည္မွာလည္း LGBT မ်ားအတြက္ ထပ္ခါထပ္ခါ နာက်င္ေစရ ေၾကာင္း သတိျပဳ ကုိယ္ခ်င္းစာေပးေစလုိပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိခြင့္ (Rights to hear (voice), Rights to participate, Rights to know, rights to organize) စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ ရ႐ွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တန္းတူညီမွ်မႈဟု ဆုိရာ၌ က်ား၊ မ လိင္ကြဲျပားမႈတြင္သာမက လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူ မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားမႈမ႐ွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ႐ွင္သန္ဖုိ႔ရန္မွာ လူထုပါဝင္မႈ႐ွိဖုိ႔ လုိေပသည္။ လူထုဟုဆုိရာ၌ အမ်ားနားလည္ လက္ခံထားၾကသည့္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမမ်ားသာမကပဲ LGBT မ်ား၊ ဘာသာေရးအရ ယံုၾကည္မႈ ကြဲျပားသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု မတူသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ မတူညီမႈေတြအေပၚ ဆန္႔က်င္ေနမည့္အစား လူဟူေသာ အေျခခံလူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ ႏုိင္ငံသားစိတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးကုိ အတူတကြ လက္တြဲထမ္း႐ြက္ ၾကလွ်င္ ဒီမုိကေရစီခရီးသည္ ေဝးမည္ဟု မထင္ေပ။ 

လူကို လူဟု မျမင္ႏုိင္ပါက ထုိခရီးသည္ ထင္သေလာက္ ခရီးေပါက္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါး႐ွင္ ဦးတင္ဝင္းေအာင္ကုိ ႐ွင္းျပခ်င္သည္မွာ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔ LGBT မ်ား ေတာင္းဆုိေသာ အခြင့္အေရးမွာ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑စံုတြင္ ခြဲျခားမႈမ႐ွိေရးႏွင့္ တန္းတူခြင့္ ရ႐ွိေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ LGBTမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသည္မွ လြဲ၍ လူထဲလူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပေဒဆုိသည္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားတုိ႔အၾကားတြင္ ထား႐ွိေသာ ပဋိညာဥ္တရားပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ထုိဥပေဒအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အသက္႐ွင္ခြင့္တုိ႔အား အျပည့္အဝ အာမခံေပးႏုိင္သကဲ့သုိ႔  ၎ဥပေဒျဖင့္ပင္ လူတစ္ေယာက္ အေပၚ လႈပ္၍မရေအာင္ ခ်ဳပ္ထားႏုိင္စြမ္းလည္း ႐ွိသည္ဟု ထုိင္းအေျခစုိက္ Burma Lawyers Council မွ ဥပေဒပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ားက ဆုိပါသည္။ သန္း (၆၀)ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုနည္းတူ ဖ်က္သိမ္းျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာ ဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၃၇၇ တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုအား လႈပ္၍ မရေအာင္ ခ်ဳပ္ထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား အားလံုးကို ဆုိလုိသည္။ ပုဒ္မ ၃၇၇ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟူေသာ ေဆာင္းပါး႐ွင္၏ ေရးသားခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးရလွ်င္ ပုဒ္မ ၃၇၇ မွာ ကုိလိုနီေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယခုလက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ၎ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံပင္ အဆုိပါ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

၎အျပင္ LGBTမ်ားအတြင္း HIV/ AIDS ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ဆုိေသာ ေဆာင္းပါး႐ွင္၏ အေရးအသားအေပၚ ႐ွင္းျပရလွ်င္ LGBT သည္ လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္၍ လြယ္ကူ ေသာ အေနအထား႐ွိေသာေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအေနျဖင့္ ျမင့္မားေနသေယာင္ သိသာထင္႐ွားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ အ႐ွက္ႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား တားဆီး ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္သာ LGBTမဟုတ္ေသာ သူတုိ႔၏ HIV ပုိး ကူးစက္ခံရမႈ အေျခအေနကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ LGBTမ်ားတြင္သာမက အျခား LGBT မဟုတ္ေသာ သူမ်ားတြင္ လည္း HIV ကူးစက္မႈႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနေၾကာင္းကုိ MSF Holland ၏ ဝဘ္ဆုိက္ဒ္တြင္ ႐ွာၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

လူဟူသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းပါက အ႐ြယ္ေရာက္ေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မွန္သမွ် လိင္မဆက္ဆံ ဘဲ မေနေၾကာင္းကို ေဆးပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိ႐ွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ LGBT ေတြသာ မက အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိင္း Safe sex ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္းကို သိ႐ွိေစလုိပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး မစင္စြန္႔ရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အတြက္ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု ေရးသားခ်က္မွာလည္း ယေန႔ေခတ္ မိမိတုိ႔ LGBT မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စအိုျဖင့္လိင္ဆက္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္သာလိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည္မဟုတ္ပဲ၊လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လွံဳျခံဳ စိတ္ခ်ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္လိင္မဆက္ဆံေသာေၾကာင့္သာ၊ေရာဂါမ်ားကူးစက္ျခင္းျဖစ္သည္LGBT၌သာမဟုတ္ပဲအကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံသူတိုင္းကူးစက္ဖို႔ရာခိုင္ႏွဳန္းမ်ားႏိုင္ပါသည္၊ပုဒ္မ ၃၇၇ ဆက္လက္တည္႐ွိျခင္း၊ မ႐ွိျခင္းက HIV/ AIDS ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လိင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေတြ ျပန္႔ပြားျခင္း၊ မျပန္႔ပြားျခင္းမွာ ပုဒ္မ ၃၇၇ ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ဟု ယူဆမိပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၃၇၇ ဆက္လက္ တည္႐ွိေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါး႐ွင္ ဦးတင္ဝင္းေအာင္ ေနာက္ထပ္ ကုိးကားထားေသာ အခ်က္မွာ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္၏ စာအုပ္ကို ကုိးကားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အေတြ႔ျဖင့္ မိန္းမလ်ာ ျဖစ္သြားရေသာ ဦးေရမွာ ေဟာ္မုန္းဓါတ္ေၾကာင့္ မိန္းမလ်ာျဖစ္သြားရေသာ ဦးေရက မ်ားျပားလွသည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ေခ်ပလုိသည္မွာ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္အေနျဖင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို သုေတသနလုပ္၍ ေရးသားခဲ့သနည္းဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း။ 

အဆုိပါ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သုေတသန အဆင့္အဆင့္သည္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာ႐ွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္က ကာလေနာက္ခံအေျခအေန၊ သုေတသန ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လူမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ LGBT မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္၏ စာအုပ္တြင္ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္မွ် လက္ခံယံုၾကည္ထုိက္ပါသနည္း။ လိင္တူကို စိတ္ဝင္စားမည့္သူေတြ မ်ားျပားမလာေအာင္ ပုဒ္မ ၃၇၇ က မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေနသည္ဟု ေဆာင္းပါး႐ွင္က ယူဆထားပါသေလာ။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ မိမိ၏ဘဝႏွင့္ယွဥ္၍လည္း ရွင္းျပလုိပါသည္။ မိမိမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္ကတည္းကပင္ မည္သူမွ် ဇာတ္သြင္းျခင္း မခံရပဲ အလိုအေလ်ာက္ လိင္တူေယာက္်ားေလးေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိ႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။အျခား မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ LGBT မ်ားမွာလည္း တစံုတေယာက္၏ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ လိင္တူခ်င္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပဲ ကုိယ္ပုိင္အလိုအေလ်က္ သိစိတ္ျဖင့္ မိမိကုိယ့္ကုိ LGBT မ်ားအျဖင့္ လက္ခံသိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လိင္စိတ္ခံယူမႈဆုိသည္မွာ ျပင္ပပေယာဂ တစံုတရာေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေျပာင္းလဲလာသည္မဟုတ္ပဲ ေမြးရာပါ ပင္ကုိယ္အေနအထားအရ ျဖစ္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ကိုလည္း သိ႐ွိေစလုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အား မိမိႏွင့္ ကုိယ္လက္ႏွီးေႏွာရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္လုိသည့္အေပၚ ပုဒ္မ ၃၇၇ ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မဆက္စပ္သင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဆက္လက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းလာ အပုိဒ္ ၁၆ ႏွင့္ ၂၉ တုိ႔ကို ေဆာင္းပါးရွင္အေနျဖင့္ ကုိးကား၍ ပုဒ္မ ၃၇၇ မွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ညီသည့္ဥပေဒအျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆာင္းပါး႐ွင္၏ ထုိကိုးကားခ်က္မွာ မိမိလုိသလုိ အဓိပၸါယ္ဆြဲယူ၍ ကုိးကားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကုိ စတင္သည့္ အပုိဒ္ (၂) ကတည္းကပင္ “လူသားတုိင္း ဤလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈမေ႐ြး ရ႐ွိခံစားခြင့္ ႐ွိသည္”ဟု အတိအလင္း ဖြင့္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ရာ အဆုိပါ အပုိဒ္ ၁၆ အရ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားတုိင္း မိန္းမတုိင္း လက္ထပ္ခြင့္၊ မိသားစုဘဝ ထူေထာင္ခြင့္ ႐ွိျခင္းကို LGBT ေတြအတြက္ မျပ႒ာန္းထားဟု ေကာက္ခ်က္ ဆြဲယူလုိက္ျခင္းမွာ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ သတိမမူ ေလသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ တမင္တကာပင္ မ်က္ကြက္ျပဳလုိက္မိေလသလားဟုပင္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ေဆာင္းပါး႐ွင္၏ ကုိးကားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆုိရာတြင္ လူအမ်ားစု၏ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးေစႏုိင္ေလာက္သည္အထိ ေတာင္းဆုိခြင့္ မ႐ွိ၊ ထုိအခ်က္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီ၏ သေဘာတရားပင္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ေရးသားမႈအေပၚ မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္႐ွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ေဆာင္းပါး႐ွင္အား ႐ွင္းျပလုိသည္မွာ မိမိတုိ႔ LGBT မ်ားအေနျဖင့္လည္း လူအမ်ားစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစႏုိင္ေလာက္သည့္အထိ ေတာင္းဆုိေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ ဘဝ႐ွင္သန္မႈႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္၍ ခြဲျခားမႈမ႐ွိ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးမ်ားကိုသာ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခတည္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူနည္းစုျဖစ္ေနသည့္ မိမိတုိ႔ကုိ လိင္အသံုးခ်ခံ လူတန္းစားအျဖစ္ မျမင္ပဲ လူသားမ်ားထဲမွ လူသားမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိအသိအမွတ္ျပဳေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔အတြက္ အထူးသီးသန္႔ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆုိေနျခင္း မဟုတ္ပဲ အျခားလူသားေတြ ရရွိခံစားခြင့္ရေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳး၊ အေျခအေနမ်ိဳးကို အျခားသူေတြနဲ႔ တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ရ႐ွိခံစားခြင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ကိုသာ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္၏ စကားကို ကုိးကားလုိပါသည္။ “ဒီမုိကေရစီဆုိတာ တဖက္လူရဲ့ အခြင့္အေရးကို တဖက္လူက ေလးစားျခင္း ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ လူအနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကို လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြက ပုိၿပီး အေလးအနက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္” ဟူေသာ စကားကုိ ၎၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ၾကားရေလ့႐ွိပါသည္။ ၎အျပင္ ဥပေဒဟူသည္မွာ လူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ မဟုတ္ပဲ လူေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔အတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ဟုလည္း မိန္႔ဆုိထားခဲ့ဖူးပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုတုိ႔ စုေဝးတည္႐ွိရာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔သာ လူအမ်ားစုရဲ့ အလုိဆႏၵအတုိင္း လူအနည္းစုျဖစ္သူေတြကုိ လုိက္ပါေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက မည္သုိ႔မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵအတုိင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵသည္ လူအနည္းစု၏ ဘဝ႐ွင္သန္မႈ၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိ မထိပါးမိေစဖုိ႔ လုိေပသည္။ လူအမ်ားစုဆႏၵဆုိတုိင္း အျပည့္အဝ မွန္ကန္သည္ဟု မယူဆႏုိင္ပါ။ လူနည္းစု၏ ဘဝႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို မငဲ့ကြက္ပဲ ထင္ရာစုိင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါက အဆုိပါ လူအမ်ားစုဆႏၵ ဆုိသည္မွာလည္း ဆင္ျခင္တံုကင္းမဲ့သည္ ထင္ရာစုိင္း လူအမ်ားစုဆႏၵမ်ိဳးသာျဖစ္သြားႏုိင္ၿပီး ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း အယူအဆမ်ား ႀကီးစုိးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟူသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ရွင္သန္ထြန္းကားမႈကို အာမခံေပးႏုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး လူအုပ္စုႏွင့္ လူအနည္းစုကုိ အႏုိင္က်င့္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ မိမိအေနႏွင့္ေမးျမန္းလုိသည္မွာ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ LGBT တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ့ ဘဝလံုၿခံဳမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ေနေစသည့္ ဥပေဒကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိျခင္းက လူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ သူမ်ားအေပၚ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသနည္း ဟု ျပန္လည္ ေမးျမန္းလုိပါသည္။ ၎အျပင္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပား႐ံုမွ်ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူအုပ္စုတစ္စုကို ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း၍ ႏွိပ္ကြပ္ထားသင့္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ယေန႔ကာလတုိင္ ဆက္လက္တည္႐ွိေနေသးျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအခ်က္ကို ထင္႐ွားေစသည္မွာ မႏၱေလးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၃၇၇ လုိမ်ိဳး ဥပေဒမ႐ွိပါက မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဒ္မမ်ိဳးျဖင့္ အေရးယူကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္မလဲဆုိသည့္ ေဆာင္းပါး႐ွင္ ဦးတင္ဝင္းေအာင္၏ ေရးသားခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိသူကိုဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမွာ“Rule of Law ျဖစ္ေသာေၾကာင့္မျငင္းပါသို႔ေသာ္၊LGBTျဖစ္ေန၍ဟူသည့၊္လိင္စိတ္ခံယူမွဳကြဲျပားေနသည့္အခ်က္ျဖင့္သာ၊LGBTမ်ားအားႏွိပ္ကြတ္ဖုိ႔ရန္အတြက္၊ဥပမာအေရွ့ဒဂံုမွLGBTႏွစ္ေယာက္အားရဲစခန္းမွဆံပင္ေလးကြက္ၾကားရိတ္ျခင္း၊ေငြညစ္ျခင္းမ်ိဳး၊ရဲစခန္းမ်ားတြင္တရားလက္လြတ္ျပဳျခင္းမ်ိဳး၊မႏၱေလးက်ံဳးေဘးတြင္လညး္LGBTမ်ာသာမက၊လိင္ကြဲခ်စ္သူအတြဲမ်ားလည္းရွိေနျပီး၊အနည္းစုLGBTမ်ားကိုသာလ်ွင္အမ်ားကိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမွဳကာယိေျႏၵပ်က္ေစမွဳႏွင့္ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “Rule of Law” အတြက္ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ျဖစ္လာ ပါသည္။

ထို႔ထက္ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္သည္မွာ၊ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ၊အထက္ပါမႏၱေလးကိစၥအားေဖာ္ျပရာ၌“အေျခာက္၊မိန္းမရွာ”ဟူေသာLGBTမ်ားအေပၚAbuseလုပ္သည့္အသံုးအႏွဳန္းပင္၊ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွစ၍လူသားတစ္ေယာက္၏လူ့ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လူနည္းစုအေပၚေလးစားမွဳမရွိပါကက်န္မီဒီယာမ်ားမွာေျပာဖြယ္မရွိေတာ့ေပ၊ဒီေနရာ၌သမၼတ ေျပာခဲ့ေသာ၊“သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရ”ဟူေသာစကားတြင္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔တရား လက္လြတ္ႏိုင္ထက္စီနင္းမ်ားျပဳလုပ္မွဳအေပၚမိမိတို ့LGBT မ်ားသည္လည္း အျခားလူေတြနည္းတူ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထုိင္႐ွင္သန္ခြင့္ မ႐ွိပါသေလာေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ျဖစ္လာသည္၊ ဤတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီဆုိသည္မွာလည္း ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ ကင္းသည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လိင္တူခ်စ္သူ ေတြအတြက္ သီးသန္႔ဖိႏွိပ္ဖုိ႔ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားရမည္ ဆုိသည္မွာ အင္မတန္မွ သဘာဝမက်၊ မမွ်တ ရာ ေရာက္ေနပါသည္ဟုယူဆမိပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ မိမိတုိ႔ LGBT မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒကို မိမိတုိ႔လုိရာသု႔ိ ဆြဲယူေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ၎ပုဒ္မ ၃၇၇ အားျဖင့္ LGBTမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးမွသာ ပုဒ္မ ၃၇၇ ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ အႀကံျပဳေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ပုဒ္မ ၃၇၇ ေၾကာင့္ LGBT အသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ ျဖစ္လာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး ျပဳစုထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ႐ွိပါသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္႐ႈေလ့လာေစ လုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ဥပေဒကို ကုိယ္လုိခ်င္သည့္အခ်က္ကိုသာ ဆြဲယူ၍ မရပဲ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္လံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ဖုိ႔လုိသည္” ဟု ေဆာင္းပါး႐ွင္က စြပ္စြဲခဲ့သလုိ မဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔ LGBT မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘဝႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေနသည့္ ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ကုိသာ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
                                                                        Written by ေစာတင့္ႏိုင္

Note: စာေရးသူမွ အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာေဆာင္းပါးအား ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္သို႕ပို႕ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း တျခားစာေစာင္၌လည္းေဖာ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာခ့္တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုစိတ္ကို မတားဆီးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကိုမေစာင့္ဘဲ ေဖာ္ျပလိုက္မိျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ဖို႕ စာေရးသူအား ေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။

No comments: