Monday, September 26, 2016

Figuring Out If You Are Gay ✌


ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေဂးဟုတ္မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ပါ (Figuring Out If You Are Gay)

(၁) ကိုယ္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ လိင္တူစြဲလမ္းမႈအဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ကို ေဂးျဖစ္ေစတယ္လို႕ အေတြး ေတြးထင္မိေစတဲ့ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာသူမ်ားက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖိုမလကၡဏာ လိင္မႈကိစၥဆိုတာ အဆိုပါလူရဲ႕ ၀မ္းတြင္းပါ လိင္ သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ညႊန္းဆိုျပီး ဘယ္လိုပဲ ေခ်ပသည္ ျဖစ္ပါေစ လူအခ်ိဳ႕က လူတစ္ေယာက္၏ ဖိုမလကၡဏာကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အဆိုပါလူ ဘယ္သူနဲ႔အိပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေထာက္ခံေျပာဆိုၾကပါလိမ့္မယ္။ အနည္းစုေသာ လူမ်ားကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ ဖိုမလကၡဏာ၊ လိင္မႈကိစၥဆိုတာ အဆိုပါလူရဲ႕ ေနထိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ လူမႈ၀န္းက်င္က လမ္းေၾကာင္းေပးမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တည္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတုန္းပါ။ မိမိ ဖြင့္ဆိုထင္ျမင္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အျမင္ရွင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာလို႔ ဘယ္လိုပဲ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ထားသည္ျဖစ္ပါေစ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအဓိပၸာယ္ဟာ နည္းနည္းေတာ့ ခုခံေျပာဆိုလို႔ရေနရဆဲ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။

Heterosexual (Straight): လိင္မတူသူနဲ႔သာ ကာမဆက္ဆံလိုေသာသူ (heterosexual) တစ္ေယာက္ဆိုပါလွ်င္ အဆိုပါလူဟာ မိမိနဲ႔ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အုပ္စု၀င္မ်ားရဲ႕ စြဲေဆာင္မႈအေပၚမွာသာ သာယာျပီး လိင္တူအုပ္စုအေပၚ လိင္စိတ္ခံစားမႈ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ခံစားခ်က္ မရွိတတ္ပါဘူး။

Bisexual (Bi): လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုႏွစ္သက္သူ (besexual) ဆိုပါလွ်င္ လိင္/ဖိုမ တစ္မ်ိဳးသက္သက္ထက္ပုိမိုျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္၀င္စားမႈ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈရွိေနသူလို႔ ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။

Bi-curious: စူးစမ္းေလ့လာဆဲ (curious) အဆင့္ရွိသူတစ္ေယာက္လို႔ေျပာလို႔ရမယ့္လူမ်ိဳးကေတာ့ လိင္တူ၊လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ ေကာင္းေကာင္းမရွိတာေၾကာင့္ မိမိအေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္ကို လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္သလဲ လိင္စိတ္ခံစားမႈဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ဆံုးျဖတ္လို႔မရသူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Homosexual (Gay): လိင္တူကိုသာစိတ္၀င္စားသူ (homosexual) လို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလို႔ရမယ့္သူမ်ိဳးကေတာ့ မိမိနဲ႔ အမ်ိဳးတူ/လိင္တူ အုပ္စုအေပၚမွာသာ စိတ္၀င္စားခဲ့ျပီး ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အေပၚမွာ လိင္စိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ကင္းရွင္းေသာ သူျဖစ္ပါတယ္။

Pansexual: အကုန္စိတ္၀င္စားသူ (pansexual) တစ္ေယာက္ဆိုတာကေတာ့ ဖိုမ အကုန္စိတ္၀င္စားသူလို႔ေျပာရပါမယ္။
Pansexual ေတြဟာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျပီးေတာ့ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားႏွစ္သက္တယ္ ဆိုတာရဲ႕ အျပင္ဘက္ေရာက္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဘာလာလာ ဂိမ္း(Gain) တယ္ဆိုတဲ့သူမ်ိဳးလို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ Pan ေတြဟာ ‘gender blind’ သို႕မဟုတ္ တစ္ဖက္သားရဲ႕ လိင္၀ိေသသ/ဖိုမလကၡဏာအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္၀င္စားတတ္ ၾကပါတယ္။ လတ္တေလာ လိင္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္ေနတတ္ေသာ္လည္း ဘယ္လို ေယာက္်ား၊မိန္းမျဖစ္တည္မွၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေသခ်ာတဲ့စိတ္ပိုင္းျဖတ္ စြဲလမ္းမႈမရွိၾကပါဘူး။ (ဥပမာ - ေတြ႕ၾကံဳဆံုေတြ႕မႈ အရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေယာက္်ားျခင္းကိုသာ စြဲလမ္းႏွစ္သက္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေပမယ့္ အျခားေသာ လိင္၀ိေသသမေရြးလူအစံုကို စိတ္၀င္စားတာအတူတူပဲဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။)

Asexual (Ace): လိင္မႈကင္းမဲ့ေသာ(Asexual) လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္လို႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္တဲ့လူမ်ိဳးကေတာ့ မိမိအျပင္ အျခားေသာ သူမ်ားအေပၚ လိင္စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိတ္၀င္စားျခင္းလည္းမရွိ လိင္ကိစၥပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ဖို႔လည္းမၾကိဳးစားတတ္ေသာသူျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မိမိငယ္စဥ္ကေန အခုထိျပီးဆံုးခဲ့ေသာ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္မ်ားနဲ႔ ခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က စာဖတ္သူကို နမ္းရႈိက္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမ်ားခံစားခဲ့ရပါသလဲ? လွပတက္ၾကြေသာ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္ေတြအေပၚ အျမဲလိုလို crush ေနခဲ့ဖူးပါသလား? တကယ္လို႔မ်ား စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ေတြနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြရွိခဲ့ခ်ိန္တုန္းက လိင္ကိစၥ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္မႈေရးရာေတြ အမွတ္မထင္ ေဘာင္ေက်ာ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ ေတြ ကာလလြန္ျပီးဆံုးခဲ့ ေသာ္လည္းရင္ခုန္ေနရတုန္းပဲ စိတ္လႈပ္ရွားေနဆဲပဲဆိုပါက စာဖတ္သူက straight တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ စာဖတ္သူဟာ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္သူ(bi) တစ္ေယာက္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေနာက္တစ္ခါ စာဖတ္သူနဲ႔အမ်ိဳးတူ လိင္တူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရရွိခဲ့ဖူးမယ့္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈအေတြ႕အၾကံဳေတြ သို႕မဟုတ္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းေတြကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါဦး။ ကဲ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြအေပၚ crush ခဲ့မိတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၀န္ခံဖို႔ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနသလား? စာဖတ္သူဟာ လိင္တူအုပ္စု၀င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို လိင္မႈကိစၥ ၊ လိင္စိတ္တစ္ခုခုနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မက္ခဲ့ဖူးသလားဗ်? စာဖတ္သူစိတ္၀င္စားမယ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တဲ့ ဖိုမတစ္ဦးဦးကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးပါသလား? စာဖတ္သူ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တဲ့ လိင္တူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ နဲ႔ ခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြအေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ရတယ္ ျပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ေနတုန္းပဲဆိုပါလွ်င္ စာဖတ္သူဟာ လိင္တူ(gay) သို႕မဟုတ္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ (bi) တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုရသူလို႔ဆိုရပါမယ္။

(၄) မၾကာေသးခင္က စာဖတ္သူ ခင္မင္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခ်ိန္မွာ ျပဳမူေနမိေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ။ စာဖတ္သူရဲ႕ အခ်စ္စိတ္ သို႕မဟုတ္ လိင္စိတ္ဆႏၶ ခံစားမႈမ်ားဟာ လိင္တူအုပ္စုျဖစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ခင္မင္ ကၽြမ္း၀င္မိသူမ်ားအေပၚ တရစ္၀ဲ၀ဲျဖစ္ေနတယ္လို႔ စာဖတ္သူေသခ်ာေစ့ငုခ်ိန္မွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမိပါသလား? လိင္စိတ္အေတြးတစ္ခုဟာ စာဖတ္သူကို ေဂးျဖစ္ေအာင္ အလိုအေလ်ာက္မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ မွတ္ထားရပါမယ္။ လိင္တူအုပ္စု၀င္ေတြအေၾကာင္း စိတ္ကူးအေတြး ေပၚတယ္ ျပဳလုပ္မိတယ္ဆိုတာ တစ္ခုခုအဓိပၸာယ္ေရာက္ပါတယ္။

Females: အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္အခ်စ္ဆံုးအရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေပၚ အျမဲလိုလို ပံုမွန္ထက္ပိုတဲ့ မူပိုင္စီးထား လိုစိတ္ ခံစားခဲ့ရပါသလား? အဆိုပါသူငယ္ခ်င္းကို ဘယ္သူ႔ကိုမွမေပး စာဖတ္သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ပဲ ျဖစ္ေစ ခ်င္ေနခဲ့သလား? ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီသူငယ္ခ်င္းမွာ ေယာက္်ားေလးခ်စ္သူတစ္ေယာက္ရွိေနခဲ့တဲ့အေပၚ မနာလို၀တ္တိုစိတ္၀င္ေန မိခဲ့သလား? စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အ၀တ္မပါေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓာတ္ပံု တစ္ပုံကိုၾကည့္မိခ်ိန္ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္တာမ်ိဳးျဖစ္ဖူးလား? ‘အို…သူက ေတာ္ေတာ္လွတယ္ေနာ္’ ဆိုတဲ့ ေယဘုယ် အာရံုခံစားမႈ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ‘၀ိုး…ငါသူ႕ကိုလိုခ်င္တယ္’ ဆိုတဲ့ တကယ့္အာရံုခံစားမႈမ်ိဳး ခံစားရတယ္လို႔ စာဖတ္သူဆန္းစစ္မိပါသလား။

Males: စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ေယာက္်ားေလးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ကလိထိုးကစားတာမ်ိဳး လံုးေထြးေနထိုင္လို႔ရတဲ့ ရင္းနီးပတ္သက္မႈ ရွိပါ သလား။ သူ႕ကို သာမန္ ျဖတ္သန္းျဖတ္လာစိတ္၀င္စားမႈမ်ိဳးသာ ခံစားခ်က္ရွိသလား။ အဆိုပါသူငယ္ခ်င္းဟာ gym ကစားေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔ အ၀တ္လဲခန္းထဲ၀ယ္ အ၀တ္လဲဖို႔ သူ႕တီရွပ္ကို ေခါင္းေပၚကေနမခၽြတ္ေနခ်ိန္ တကိုယ္လံုးလႊမ္းၾကည့္မိျပီး ရင္ေတြ တဆတ္ဆတ္ခုန္မိခဲ့ပါသလား။

(၅) စာဖတ္သူကို ဘယ္လိုလူက စိတ္လႈပ္ရွားထၾကြေစသလဲ စစ္ေဆးပါ။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ေျပာတာက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏႈိးေဆာ္ ထၾကြ ေစမႈအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအတြက္ ဘယ္လိုလူ ဘယ္လိုဟာက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္၀င္စားမႈျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့ ထင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ၾကိဳတင္မွန္းဆထားတဲ့ အယူအဆမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ၾကိဳးစားပါ။ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အ၀တ္မဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓာတ္ပံု၊ ျပီးေတာ့ အ၀တ္မဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကိုယူလိုက္ပါ။ ဘယ္ဓာတ္ပံုက စာဖတ္သူကို လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာႏိုးၾကြမႈျဖစ္ေစပါသလဲ? တကယ္လို႔ အျခားတစ္ခုခု?

Alex Aung (26 Sep 2016)

To be continued…….

 Ref: https://m.wikihow.com/Know-if-You-Are-Gay

No comments: