Friday, February 3, 2017

L နဲ႔ G မ်ားကိုဘယ္လိုနားလည္ရမလဲ

L နဲ႔ G မ်ားကိုဘယ္လိုနားလည္ရမလဲ (How to Understand Gay and Lesbian People)ကာလၾကာရွည္ဆြဲကိုင္ထားတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြနဲ႔အတူ ေရာေထြးမႈေတြမကင္းတဲ့ သံသယ အျမင္ေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုနားလည္မႈေပးႏိုင္မလဲေတြးစရာပါ။ သင့္ရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ (အက်င့္စာရိတၱ) ကို ေလးေလးနက္နက္ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ျခင္းဟာ ေလာကက်င့္၀တ္ လူသားက်င့္၀တ္နဲ႕ ညီညြတ္တဲ့ဘ၀ကို ဦးတည္ရာမွာ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။။ လက္သင့္ခံဖို႔ သင္အခက္ေတြ႕တဲ့တစ္စံုတစ္ရာကို နားလည္သေယာင္မခံစားသင့္ပါ။ ကံအားေလ်ာ္စြာပဲ LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) လူအမ်ားစုကိုနားလည္ျခင္းက တကယ့္ကိုလြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူ သာမန္လူကဲ့သို႔ၾကည့္ျမင္ေပးပါ (Seeing Gay and Lesbian People as People)

(၁) သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ လူ႕ဇာတိ လူ႕သဘာ၀ကို ဂရုျပဳ ေလးစားပါ။ ဒီကိစၥဟာ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားကို နားလည္မႈေပးႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အစိတ္ပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။  အလြန္ထူးျခားကြဲျပားေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေတြ အမူအက်င့္ေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ သူတို႔ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္၊ အိပ္မက္ေတြ၊ စိတ္ဆႏၵေတြကိုယ္စီနဲ႔ ျပည့္ေနၾကျပီး အျခားေသာသူေတြလိုပါပဲ သူတို႔ ခံယူခ်က္ေတြအတြက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကမွာျဖစ္သလို အင္မတန္ထူးျခားကာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သာမန္လူေတြ (straight people) ကို နားလည္တယ္လို႔ ခံစားရပါလွ်င္ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား (gay) နဲ႔ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသမီး (lesbian) လူေတြကို နားလည္မႈေကာင္းစြာေပးႏိုင္မယ့္ လမ္းေပၚေရာက္ေနျပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ပံုေသကားခ်ပ္ ပံုေသအျမင္ေတြကို ပစ္ပယ္လိုက္ပါ။ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူသိမ်ား ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့ ပံုေသကားခ်ပ္ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အသားမက်ၾကပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာပံုေသျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အသားက်ၾကတယ္ အားလံုးေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံုမွန္အမ်ိဳးသား (straight people) ေတြရဲ႕ ပံုဟန္သြင္ျပင္ဟာ ေဂးဟန္ေပါက္ေနၾကသလို အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္တူၾကိဳက္သူေတြရဲ႕ ပံုဟန္သြင္ျပင္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္လူေတြရဲ႕ ဟန္အတိုင္း ရွိေနၾကတာပါ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈသေဘာသဘာ၀ကို သူတို႔ကိုၾကည့္ျမင္ျပီး၊ သူတို႔စကားေျပာဆို ဟန္ေတြကို နားေထာင္ေပးျပီး သို႕မဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕ ေျပာဆိုေနထိုင္ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ အက်င့္အၾကံေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ရံုျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူတို႔ကိုၾကည့္ရႈရံု၊ သူတို႔ဘယ္လို ဟန္ပန္နဲ႔ စကားေျပာတာကို နားေထာင္ေနရံု၊ သို႕မဟုတ္ ထူးျခားသည့္ က်င့္ၾကံေျပာဆိုေနထိုင္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာသိ ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းမွမရွိတာ။ ပံုေသကားခ်ပ္အျမင္ေတြကိုစြန္႔ခြာ LGBT လူစုကို လူေတြလို႔ စတင္ၾကည့္ျမင္လိုက္တာနဲ႔ပဲ လြယ္ကူစြာ ျဖင့္ သူတို႕အေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၃) သင့္ရဲ႕အတၱကို ခ်ဳပ္ထိန္းပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္အုပ္စုရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္ စိတ္၀င္စားမႈ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႕ လိင္တူၾကိဳက္လူစုအေနနဲ႔လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္လိင္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ထပ္တူအုပ္စုရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္အေယာက္တိုင္းစီကို စြဲလမ္း ႏွစ္သက္ပါတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ သူတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္တဲ့ စံပံုစံမဟုတ္တဲ့အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေဂးေတြ စိတ္၀င္စားတတ္တဲ့ လိင္အမ်ိဳးအစားပိုင္ရွင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဂးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေသခ်ာႏွစ္သက္သေဘာက်မွာ ေသခ်ာတယ္လို႔ တပ္အပ္မစြပ္စြဲပါနဲ႔။ သူတို႔ကေျဖပါလိမ့္မယ္ ‘မဟုတ္ပါ’ လို႔။

(၄) LGBTQIA လူစုေတြဟာလည္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေတြးအျမင္ထားၾကည့္ပါ။ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူကိုမုန္းတီးတတ္သူမ်ားရဲ႕ အစီရင္ခံမႈအရ သူတို႕ေတြဟာ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသားႏွင့္ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသမီး လူစုေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာတုန္႔ျပန္မႈသိပ္မမ်ားခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ LGBT လူစုေတြကို နားလည္ဖို႔ခက္ တဲ့သူမ်ားကို ေပါင္းသင္းေနရတယ္လို႔မထင္မွတ္ဘဲ သင့္လို သာမန္လူစုမ်ားကို ေျပာဆိုေပါင္းသင္းဆက္ဆံသလိုပဲ သေဘာထား ၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစားလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ေတြကို သာမန္လူစုေတြအတိုင္း ျမင္ၾကည့္လာႏိုင္မွာပါ။ လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဒါမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲလို႔ သင္ယူဆေနဆဲဆိုရင္ေတာ့ LGBT ေတြအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ Documentary ဇာတ္လမ္းေတြကိုၾကည့္ သို႕မဟုတ္ တကယ့္ gay အက်င့္စရိုက္လကၡာေတြကိုျပဆိုထားတဲ့ တယ္လီေဗးရွင္း Show ေတြ ရုပ္ရွင္ေတြကိုၾကည့္ ဒါမွမဟုတ္ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ဖတ္ရႈဖို႔ ၾကိဳးစားရမွာပါ။

(၅) ပူးေပါင္းအေျဖရွာတာမ်ိဳးနဲ႔ ေလ့လာသမႈျပဳၾကည့္ပါဦး။ LGBTQIA လူစုေတြကို နားလည္သမႈေပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ လိင္မတူသူမ်ားကိုသာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္တဲ့ လူေတြ (heterosexual) ကပါ လက္ခံလာေအာင္ နည္းလမ္းအစံုနဲ႔ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ရွိလာေနပါျပီ။ စာဖတ္သူေနထိုင္ရာအ၀န္းအ၀ိုင္းက PFLAG အခန္းကဏၭနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ စူးစမ္း သို႕မဟုတ္ GLAAD ရဲ႕ အင္တာနက္ Websites ေတြနဲ႔ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ကိုအသံုးျပဳ သို႕မဟုတ္ Human Rights Campaign ေတြမွာ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ၾကည့္ပါ။

ေရြးခ်ယ္တာမဟုတ္ ျဖစ္တည္တာ (Realizing It’s Not a Choice)
(၁) လူအမ်ားစုေျပာဆိုသံုးသပ္ေနတာေတြကို သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ပါ။
တစ္သီးပုဂၢလအခ်ိဳ႕က လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥကို ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထပ္တလဲလဲေျပာေနစဥ္မွာပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို အဓိကထားေလ့လာေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအကုန္လံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုေရးသားခ်က္ေတြအရ သိသာထင္ရွားေနတာကေတာ့ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကိစၥမွာ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ LGBT လူစုေတြကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္တဲ့ ကုထံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ကို ဆန္႕က်င္ေအာင္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနၾကပါတယ္။ အဆိုပါ ေရာဂါကုထုံုး အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ အလြဲသံုးစားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံနည္းက် ထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ အၾကံျပဳေနတာေတြကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အေမရိကရဲ႕ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ မွာေတာ့ လိင္တူ “conversion therapy” ကိုတားျမစ္ထားပါျပီ။

(၂) ေဂးမလိုလားသူ (ex-gay) ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဓမၼဓိဌာန္က်က်ေလ့လာ သုေတသနျပဳၾကည့္ပါ။
ေဂးမလိုလားသူလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေတာင္မွ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ ေနၾကပါတယ္။ လတ္တေလာႏွစ္ကာလေတြမွာေတာ့ ေဂးမလိုလားသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာဟာ ေျပာခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မေျပာဆိုမေဆြးေႏြးၾကေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လိင္တူၾကိဳက္လူစုေတြကို ျပဳျပင္ကုသျခင္းဆိုတာ မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ဘူးလို႔ ၀န္ခံလာရလို႔ပါပဲ။ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳလိုပါဘူး စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိဘူးဆိုတဲ့ လူေတြကို ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ ကာမဆက္ဆံလိုစိတ္ရွိ(heterosexuality)သူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုျခင္းဟာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာခ်က္ေတြေလ။ တနည္းေျပာရရင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အလြန္အကၽြံအားထုတ္တယ္ဆိုတာ နင့္နင့္နဲနဲ နစ္နာေစ တဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္တယ္မဟုတ္လား။

(၃) တစ္စံုတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လိင္တူျခင္းၾကိဳက္သူအျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္လိမ့္မလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေတြးဆၾကည့္ပါ။
မ်ားလွစြာေသာ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား(gay) ႏွင့္ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး(lesbian) ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေၾကာင္းျပဳျပီး ဒုကၡသုကၡမ်ားစြာ ခံစားေနရျခင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ LGBT အေမရိကန္တို႕ဘ၀၌ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုမကေတာ့ဘူးဆိုပါတယ္။ ၄၀ % ေသာ အိမ္ယာမဲ့လူငယ္မ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုမ်ားရဲ႕ ပစ္ပယ္လ်စ္လ်ဴရႈမႈကို အဓိကခံစားၾကရေသာ ၆၈%ေသာသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း LGBT ျဖစ္ၾကေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ LGBT လူငယ္ေတြဟာ သာမန္ heterosexual လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသဖို႔ၾကိဳးစားတဲ့ အားထုတ္မႈအၾကိမ္ ေလးၾကိမ္ေလာက္ပိုမိုေသာရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံရမႈ၊ ဆဲေရး တိုင္းထြာ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း ခံရမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္း စသည့္ အလားတူအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။ ေဂးျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ တရားဥပေဒကင္းမဲ့စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေသဒဏ္အျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ အလႊတ္မဲ့ အႏိုင္က်င့္ခံရ ဥပေဒအကာအကြယ္အျပည့္မရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စိတ္ထဲမွာအသာထား ‘ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီလူစုေတြဟာ LGBT ျဖစ္ဖို႔လမ္းေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္’လို႔ သင္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ပါလား။

အခ်စ္ေမတၱာအေၾကာင္း ဘယ္လိုေျပာင္းေတြးမလဲ (Changing How You Think About Love)

(၁) အခ်စ္ဆိုတာနဲ႔ လိင္ကိစၥပဲလို႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူး။
သင့္အေနနဲ႔ လိင္ကြဲၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ(straight) သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထားေကာက္က်စ္မႈေတြႏွင့္ အစြဲအလန္းၾကီးမႈေတြ အေၾကာင္း ေမးေလ့ေမးထမရွိၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔အေၾကာင္း ဘယ္လိုေတြးဆမိသလဲ သို႕မဟုတ္ သူတို႕ကိုဘယ္လို ဆက္ဆံျပဳမူမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းသာအဓိကက်ျပီး အျခားအရာေတြက သင္နဲ႔ဘာမွမသက္ဆိုင္ဘူးေလ။ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိပ္ရာခန္းေဆာင္ကိစၥသေဘာထား အၾကိဳက္ အလိုက္အထိုက္ ခံစားခ်က္ေတြဟာ အဆိုပါလူရဲ႕ လူသားျဖစ္တည္မႈကိစၥအေပၚ နားလည္မႈ ေပးရာမွာ လႊမ္းမိုးမႈမရွိရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ LGBT ျဖစ္ေနသလဲဆိုျခင္းျပဆိုရာမွာ LGBT လူအမ်ားစုအတြက္ လိင္ကိစၥ(Sex) ဆိုတာ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒီကိစၥအေပၚ သင့္အေနနဲ႔ ဥပဒါန္ေရာက္မေနသင့္ပါ။

(၂) လိင္တူၾကိဳက္(gay)သူမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာနဲ႔ လူၾကီး-ကေလး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ(pedophilia) ကြဲျပားျခားနားတာကို သင့္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရပါမယ္။ ေဂးလူစုေတြဟာ ကေလးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုလို႔ မွားယြင္းေတြးထင္ထားျခင္းဟာ အေတာ့္ကို ေယဘုယ် ပွ်မ္းမွ်သေဘာဆန္လြန္းပါတယ္။

ကံအားေလ်ာ္စြာပါပဲ အဲ့ဒီယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားကို သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာမွာ gay ေတြဟာ လူငယ္ေလးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္လို႔ ရႈျမင္ေၾကာင္း ၇၀%ေလာက္ က ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လိင္ကြဲၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား(straight) ၁၉% ႏွင့္ လိင္ကြဲၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး ၁၀%ဟာ အထက္ပါယူဆခ်က္ ကိုဆက္လက္ယံုၾကည္ေသးေၾကာင္း အေျဖေပး ပါတယ္။ လိင္တူၾကိိဳက္အမ်ိဳးသား (Gay) နဲ႔ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (Lesbian) ေတြဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ၾကိဳက္ ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္မႈျပဳဖို႕အတြက္ စိတ္၀င္စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္၀င္စားျခင္းခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရြယ္ေရာက္ျပီး သူတို႕နဲ႔အသက္အရႊယ္ မကြာဟသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္ကေျပာရရင္ ကေလးေတြကို ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈျပဳသူမ်ားစြာဟာ ဘယ္လိုအသက္အရြယ္ေရာက္ေနသူမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုလိင္အမ်ိဳးအစားရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ သိပ္မရွိၾက ပါဘူး။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ၁၇၅ေယာက္ေသာ ကေလးလက္ေရာက္မႈျပဳက်င့္သူအမ်ိဳးသားမ်ားဟာ  လိင္တူၾကိဳက္ gay မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲသံုးေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၂၆၉ ေယာက္မွာ ၂ေယာက္သာလွ်င္ လိင္တူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း(gayness) ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လိင္အလြဲသံုးစားျပဳမႈ (child abuse)အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ အနည္းငယ္ရွိမရွိ ရွာေဖြစူးစမ္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၃) ကြဲျပာျခားနားေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္ပါ။
ေဂးမုန္းတဲ့သူအမ်ားစု (homophobic) အေနနဲ႔ သူတို႕ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို အေျခခံျပီး ျငင္းခုံေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ LGBT အပါအ၀င္ လူအမ်ားစုကို လက္ခံတဲ့ ဘာသာတရားနဲ႔ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ United Church of Christ နဲ႔ Unitarian Universalists တို႕အပါအ၀င္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ဆစ္ခ္ စသည့္ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားမွာေတာ့ ေကာင္းစြာ လက္ခံေပးဖို႕ မ်က္ႏွာသာေပးမယ့္ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္သူေနာက္လိုက္မ်ားၾကားမွာ အေခ်အတင္ေျပာဆိုဖို႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အျဖစ္ေတာ့ရွိေနဆဲလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ Catholicism, Islam နဲ႔ Orthodox Judaism လိုဘာသာေတြမွာ သူတို႕ တကိုယ္ရည္နားလည္သလို ယံုၾကည္သလို ဘာသာျပန္ျပီး ကိုးကြယ္ေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈဟာ သင့္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ ေပၚမူတည္ျပီး အလိုရွိရာကို လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈ အတြက္နဲ႔ လူေတြကို ေကာင္းတာ ဆိုးတာ အကဲျဖတ္ေ၀ဖန္အျပစ္တင္တာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ တရားစီရင္ေရးကို ဘုရားသခင္ကသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

(၄) မလုပ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ဟန္ေဆာင္သမႈျပဳပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ေဂးေတြနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံဖို႔ သက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္ ေသးဘူး သို႕မဟုတ္ ေဂးေတြေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ေနရေသးတယ္လို႔ဆိုေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိျပီး တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲျခင္းရလဒ္ေတြပိုင္ဆိုင္လာမွာပါ။ ကိုယ့္ကို ရိုေသေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဆက္ဆံခံခ်င္တယ္ဆိုရင္ တစ္ပါးသူကိုလည္း ထို႕အတူျပဳမူဆက္ဆံရပါတယ္။ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား (gay) ႏွင့္ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (Lesbian) ေတြကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို အေရးတယူျပဳမူဆက္ဆံေပးတဲ့အက်င့္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုေတြ႕ရွိလာျပီး သင့္စိတ္ထဲ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေသာလူသားမ်ားအသြင္ ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။

အျပန္အလွန္ သေဘာထားေပးပါ (Interacting with Gay and Lesbian People)

(၁) သူတို႕ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ (privacy) အျဖစ္နားလည္ေပးပါ။ သူတို႕ေတြရဲ႕ျဖစ္တည္မႈကို ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းျပဳမျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟာ သူတို႔ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ့္အသိတစ္ေယာက္ကို လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား (gay) သို႕မဟုတ္ လိင္တူ ၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian) အျဖစ္ သံသယ၀င္မိတယ္ဆိုေသာ္လည္း သူတို႕ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းျပဳဖို႕ ေမးျမန္းလမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းမလုပ္ရပါ။ သူတို႕မွာ သင္နဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႕ ဆႏၵရွိလာမယ္ဆိုလွ်င္ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပဲ အဆိုပါကိစၥကိုေဖာ္ေဆာင္ သယ္ယူလာပါလိမ့္မယ္။

(၂) တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူသည္ လိင္တူၾကိဳက္ (gay) တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကို ေျပာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကင္နာႏုညံ့တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈကိုျပဳမူရပါမယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းျပဳခဲ့လွ်င္ “ေအာ္….တကယ္ၾကီးေပါ့?” “အား….အိုေက”  ဒါမွမဟုတ္ “အင္း….ငါသိသားပဲ” ဆိုတာမ်ိဳးေတြ မေျပာပါနဲ႕။ ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းသည္ အထိတ္တလန္႕ႏွင့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႕အေၾကာင္း ဘယ္အစိပ္အပိုင္းကေန သင့္ကို ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းအစျပဳလာတယ္ဆိုတာ အေရးမၾကီးပါဘူး။ ဒါဟာ သင့္အတြက္ ယံုၾကည္မႈရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေပၚယံုလြယ္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႕အေၾကာင္း ကိစၥရပ္ေတြကို ဂရုစိုက္ပါေၾကာင္း သတိတရရွိဖို႔ေျပာေပးပါ။ တကယ္လို႔သူက ဖြင့္ဟ၀န္ခံတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆို ေဆြးေႏြးဖို႔ဆႏၵရွိပံုေပၚလွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ “မင္းသိတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ့ျပီလဲ” သို႕မဟုတ္ “ဒီလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္” လို႔ေမးရပါမယ္။ သူ႕ကိုၾကည့္ရတာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိဟန္မတူဘူးဆိုေသာ္“ဒါဆို မင္းက ေယာက္်ားနည္းနည္းေလာက္နဲ႔ လိင္ကိစၥပတ္သက္ျပီးျပီေပါ့?” ေမးခြန္းမ်ိဳးမေမးရပါဘူး။

(၃) LGBT လူအမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ ေမးခြန္းအားလံုးကို မေျဖခ်င္ၾကဘူးဆိုတာ နားလည္ရပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲ သာမန္လူအမ်ားက LGBT လူေတြရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ပါလို႔ဆိုဆို မွန္းဆကူညီဖို႔ လက္ကမ္းပါ တယ္ေျပာေျပာ LGBT အခ်ိဳ႕အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်င္မွ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ လိင္တူၾကိဳက္သူျဖစ္ေနတာနဲ႔ပဲ LGBT + issues ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ မဆိုလိုဘူးေလ။ အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား (gay) နဲ႔ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သင့္အတြက္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ စိတ္မခုၾကေပမဲ့ ကူညီရမယ့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သေယာင္ အခြင့္အေရးမယူသင့္ပါ။ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား (gay) တစ္ေယာက္ဟာ သင္ေမးျမန္းမယ့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုေျဖၾကားေပးမယ္လို႔ ထင္ျမင္ရပါက ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာစြာ အေမးျပဳရပါမယ္။ သူက မေျဖခ်င္ဘူးလို႔ေျပာလာပါက တေလးတစားနဲ႔ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရမွာပါ။

(၄) သူတို႔ေတြရဲ႕ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကို အေထာက္အပံ့ျပဳပါ။ LGBT လူစုအေနနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရ ႏိုင္တယ္၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံရေနႏိုင္တယ္ (ခ်စ္ခင္အားကိုးမိပါတယ္ဆိုေသာ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း)၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မုန္းတီးမႈ နဲ႔အတူ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားစြာကို ခက္ခဲတဲ့ဘ၀အသြင္ ပိုင္ဆိုင္ေနရႏိုင္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရပါလွ်င္ စာနာရိုင္းပင္းမႈနဲ႕ လက္သင့္ခံျခင္းအမႈ ကမ္းလွမ္းေပးကမ္းပါ။ သူတို႔တကယ့္ကို လိုအပ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

(၅) ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာစကားသံုးစြဲေပးပါ။
ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုနားလည္မလားေတာ့မသိဘူး ဒါေပမဲ့ ေဂးေတြသေဘာမက် မသံုးစြဲတတ္တဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြ သို႕မဟုတ္ အျခား LGBT ဆန္႔က်င္သူမ်ား (anti-LGBTs) သံုးစြဲေျပာဆိုတတ္တဲ့ ျပီးကပ်စ္ စကားေတြကို သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဆိုသင့္ပါ။ LGBT လူအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းကဏၭ ကေတာ့ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား(gay) နဲ႔ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian) လူစုေတြကို ညႊန္းဆိုတဲ့ စကားလံုး ၊ ဘာသာစကားေတြဟာ ေလးစားသမႈရွိရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ LGBT လူစုကို ရည္ညႊန္းတဲ့ကြဲျပားျခားနားတဲ့စကားလံုးအမ်ားအျပားရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ စနစ္မက်ေသာ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္ထိပါးေသာ စကားလံုးတစ္လံုးဟုတ္မဟုတ္မေသခ်ာရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္စကားလံုး အသံုးကေတာ့ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တယ္ဆိုတာ မေသခ်ာရင္ အထိအခတ္နည္းေစမယ္ယူဆတဲ့ စကားလံုးအသံုးကို အသံုးျပဳေပးပါ။

(၆) စာနာတတ္သူျဖစ္ပါေစ။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရးကိစၥရပ္တစ္ခုကို အဆိုပါလူေလာက္ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း မွ်ေ၀ခံစား စာနာစိတ္ထားလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ အျခားသူရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေပၚ ခ်ိန္ဆေတြးေတာတတ္တဲ့စြမ္းရည္ရွိသူအျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ကရျဖစ္လာေစမွာပါ။ လူတစ္ေယာက္ ဖိနပ္ျပတ္သြား တယ္ဆိုပါစို႕။ အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမွာလဲ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ဆံျပဳမူရမွာလဲ မေသခ်ာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ပါ။ “ငါသူအခုအခ်ိန္ ဖိနပ္ျပတ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ?”ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သင့္မွာရွိတဲ့ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္သာဆက္ဆံပတ္သက္လိုစိတ္ ရွိျခင္း (heterosexuality) သို႕မဟုတ္ လိင္ကြဲၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ (straight) ျဖစ္ျခင္းက  လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသား(gay) ႏွင့္ လိင္တူၾကိဳက္ အမ်ိဳးသား(lesbian) အမ်ားစုမွာမရွိတဲ့ အားသာခ်က္ေတြအျဖစ္ ဘ၀ကေပးအပ္ထား ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ LGBT ေတြကို ဆန္႕က်င္လိုတဲ့ တယူသန္စိတ္ေတြေၾကာင့္ LGBT လူအမ်ားစုရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ေစတတ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သင့္အေနနဲ႔သိထားရပါမယ္။ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ အျခားသူတစ္ေယာက္ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားႏိုင္တယ္ဆိုပါလွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုနာက်င္မႈမ်ိဳးကိုမွ ေပးဖို႔ဆႏၵမရွိသင့္ပါဘူး။

Community Q&A

(၁) က်မက လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (Lesbian) တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပမဲ့ လိင္တူၾကိဳက္အမ်ိဳးသမီး (Lesbian) တစ္ေယာက္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း အျဖစ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခ်င္ပါတယ္။ ျပႆနာရွိႏိုင္ပါသလား?

ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူ (bisexual) ၊ လိင္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ (pansexual) ၊ လိင္အမ်ိဳးစားစံုၾကိဳက္ ႏွစ္သက္သူ (polysexual) အျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ ေရြးထုတ္ထားသူ သို႕မဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈအေပၚ တံဆိပ္မတပ္လိုသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ပါေၾကာင္းေျဖလိုက္ပါတယ္။

(၂) gay ျဖစ္ေနၾကသူေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားစု ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားၾကရပါ့မလား?

သင့္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ ရိုက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။ Gay လူထုဟာ လူထုအသြင္ျဖစ္ဆဲပါ။ သင္ဟာ အျခားေသာ လိင္ကိုစိတ္၀င္စားသလိုပဲ သူတို႔ေတြဟာလည္း စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းသာျခင္း သို႕မဟုတ္ gay ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံၾကရလို႕ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္းဆိုတာေတြကို မည္ေရြ႕မည္မွ်ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သတိျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။

(၃) က်ေနာ့္ gay သူငယ္ခ်င္းက က်ေနာ့္ကို crush ေနရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဗ်။ က်ေနာ္က မိန္းကေလးေတြကိုပဲၾကိဳက္တာ။

သင့္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း နားလည္ပါေၾကာင္း သူတို႔သိပါေစ။ ျပီးေတာ့ အဆိုပါခံစားခ်က္ေတြ အေပၚ သင့္အေနနဲ႔ ျပန္လည္မတုန္႔ျပန္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာစြာေျပာျပပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ သူနဲ႔သူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္တည္ရွိေနေစခ်င္ေသးေၾကာင္းလည္းေျပာပါ။

(၄) Gay ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က မိန္းမတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ျပီး ကေလးယူႏိုင္ပါ့မလား?

ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္ထားျပီး ကေလးအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ gay မ်ားစြာရွိပါတယ္။

(၅) သူတို႔ရဲ႕သားေတြထဲကတစ္ေယာက္ဟာ gay ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕သြားတဲ့ မိဘေတြကို က်ေနာ္ဘယ္လိုအကူအညီေပးရမလဲ?

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕သား ေဂးျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ အဆင္ေျပပါေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကူညီပညာေပးပါ။ ေခါင္းခဲစရာကိစၥရပ္ၾကီးတစ္ခုအသြင္ သင့္အေနနဲ႔ဟန္မူျပ မေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါဘူး။ (တကယ္တမ္းလည္း ဟုတ္မွ မဟုတ္တာ)

Glossary
LGBT = Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
LGBTQIA = Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual
PFLAG = Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays
GLAAD = Gay & Lesbian Alliance Against Defamation

Alex Aung (2 Feb 2017)

No comments: